Czy zmiany limitów pola elektromagnetycznego i metod jego pomiaru są uzasadnione?

Przepisem określającym zasady ochrony ludzi i środowiska przed szkodliwymi skutkami promieniowania elektromagnetycznego w Polsce jest Rozporządzenie Ministra Zdrowia  z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pola elektromagnetycznego w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. 2019,  poz. 1883). Rozporządzenie określa: 1) dopuszczalne poziomy pola elektromagnetycznego w środowisku, zróżnicowane dla terenów […]