Czy zmiany limitów pola elektromagnetycznego i metod jego pomiaru są…

Przepisem określającym zasady ochrony ludzi i środowiska przed szkodliwymi skutkami promieniowania elektromagnetycznego w Polsce jest Rozporządzenie Ministra Zdrowia  z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pola elektromagnetycznego w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. 2019,  poz. 1883). Rozporządzenie określa: 1) dopuszczalne poziomy pola elektromagnetycznego w środowisku, zróżnicowane dla terenów […]

Nowy dokument ICNIRPu – co zmieniło się po 20 latach?

ICNIRP (ang. The International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) opublikował w marcu 2020r. „Wytyczne Ograniczenia Ekspozycji na Pola Elektromagnetyczne w zakresie 100 kHz do 300 GHz” (Guidelines on Limiting Exposure to Electromagnetic Fields /100 kHz to 300 GHz/, Health Physics, May 2020, vol.118’ 5, pp. 483-524). Te wytyczne nowelizują poprzednie, z roku 1998 (ICNIRP Guidelines […]

Przepisy normatywne w obszarze pola elektromagnetycznego – analiza porównawcza przepisów…

Wprowadzanie norm i standardów ma długą historię i jest związane z upowszechnianiem się telekomunikacji mikrofalowej i elektroenergetyki. Pierwsze unormowania powstawały w latach 40-tych i 50-tych w Stanach Zjednoczonych, głównie w obszarze PEM wysokiej częstotliwości. Prekursorami aktywności normatywnej były prywatne firmy, takie jak Bell Telephone (Bell), American Telephone and Telegraph (AT&T) czy General Electric (GE). W […]